Biogaz | Odsiarczanie Biogazu | MIDES®

Technologia MiDeS (Mikroaeracja stosowana w celu odsiarczania biogazu) jest technologią innowacyjną umożliwiającą zmniejszenie stężenia H2S in situ. Z doświadczeń wynika, że stopień redukcji H2S jest możliwy nawet powyżej 70%, zależy to jednak od lokalnych uwarunkowań technicznych istniejącej instalacji. Technologia MiDeS dodatkowo usprawnia proces fermentacji beztlenowej, np. poprzez wzrost redukcji substancji organicznych a tym samym może mieć wpływ na wzrost produkcji metanu.

Biogaz | Odsiarczanie Biogazu | THIOPAQ®

Technologia THIOPAQ® jest skutecznym rozwiązaniem do głębokiego biologicznego usuwania siarkowodoru (H2S) z biogazu w instalacjach beztlenowego oczyszczania ścieków. Roztwór ługu sodowego w absorberach THIOPAQ® jest w sposób ciągły regenerowany biologicznie, co umożliwia efektywną sorpcję H2S w lekko zasadowych warunkach. Zasada działania procesu opiera się na utlenianiu siarczków do siarki elementarnej przez autotroficzne bakterie siarkowe, przy jednoczesnym odzyskaniu jonów wodorotlenowych. Układ THIOPAQ® uzyskuje wysoką efektywność usuwania H2S przekraczającą 99,5%. Siarka elementarna wytwarzana jako produkt uboczny stanowi cenny produkt do wykorzystania jako nawóz dla roślin.

Biogaz | Reaktory Beztlenowe | BIOPAQ®AFR

Technologia BIOPAQ®AFR (Anaerobic Flotation Reactor) to innowacyjne rozwiązanie do oczyszczania ścieków o wysokiej zawartości cząstek stałych, takich jak tłuszcze i trudno biodegradowalne związki, np. białka i skrobia. Ten opatentowany proces łączy sprawdzoną technologię CSTR (Continuously Stirred Tank Reactor) z procesem flotacji przy użyciu biogazu, umożliwiając efektywną degradację zanieczyszczeń. Zapewnia maksymalne wykorzystanie ChZT do produkcji biogazu, redukując jednocześnie objętość osadu nadmiernego, który wymaga zagospodarowania. Dzięki zastosowaniu flotacji biogazem, proces ten utrzymuje wysokie stężenie biomasy, co zapewnia stabilność i efektywność produkcji biogazu, jednocześnie minimalizując koszty eksploatacyjne.

Biogaz | Reaktory Beztlenowe | BIOPAQ®IC

Biopaq®IC (Internal Circulation) jest opłacalną biologiczną metodą oczyszczania ścieków przemysłowych, wykorzystującą bakterie beztlenowe. Celem procesu jest utrzymanie wymaganej redukcji zanieczyszczeń oraz jednoczesna produkcja biogazu. Biogaz ten można zużyć w kotłowni lub wytworzyć z niego energię cieplną i elektryczną w tzw. kogeneratorze. Reaktor składa się z wysokiego pionowego zbiornika z dwustopniowym separatorem biomasy oraz układu wewnętrznej cyrkulacji. System charakteryzuje się wysokim stężeniem biomasy, co umożliwia pracę przy wysokich obciążeniach jednostkowych (do 30 kg ChZT/m3/dzień), a dwustopniowa separacja zapobiega utracie biomasy. Dodatkowo, może być stosowany w strefach zamieszkanych, ponieważ jest całkowicie hermetyczny, eliminując emisję odorów. Biopaq®IC cechuje się wysoką odpornością na nagłe zmiany ładunku zanieczyszczeń oraz dużą efektywnością przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów.

Biogaz | Reaktory Beztlenowe | BIOPAQ®ICX

BIOPAQ®ICX jest opłacalną biologiczną metodą oczyszczania ścieków przemysłowych, wykorzystującą bakterie beztlenowe, która łączy wszystkie zalety technologii BIOPAQ®IC z elastycznością geometrii dowolnego reaktora. Dzięki budowie modułowej, może być łatwo dostosowany do różnych kształtów zbiorników, co sprawia, że jest idealny do adaptacji istniejących instalacji. System charakteryzuje się wysokim stężeniem biomasy, co umożliwia pracę przy wysokich obciążeniach jednostkowych (do 35 kg ChZT/m3/dzień), a dwustopniowa separacja zapobiega utracie biomasy. Dodatkowo, może być stosowany w strefach zamieszkanych, ponieważ jest całkowicie hermetyczny, eliminując emisję odorów.

Biogaz | Reaktory Beztlenowe | BIOPAQ®UASB

Technologia BIOPAQ®UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) jest skutecznym rozwiązaniem do oczyszczania ścieków przemysłowych poprzez przekształcanie materii organicznej w biogaz w warunkach beztlenowych. BIOPAQ®UASB oferuje niezawodną konstrukcję odporną na korozję i nie powodującą emisji odorów. Zaletą jest możliwość adaptacji istniejących układów do nowych wymagań. Sukces tych bioreaktorów opiera się na zastosowaniu separatora trójfazowego, który umożliwia efektywny rozdział gazu, wody i granulowanego osadu, co pozwala na kompaktową konstrukcję reaktora oraz wysokie obciążenie zanieczyszczeniami (do 15 kg ChZT/m3/dzień).

Deamonifikacja | ANAMMOX®

Proces ANAMMOX® jest efektywnym ekonomicznie i zrównoważonym ekologicznie sposobem usuwania azotu amonowego ze ścieków i amoniaku z gazów odpadowych. Przemiany azotu w procesie ANAMMOX® stanowią bardzo elegancki skrót tradycyjnie rozumianego obiegu azotu w przyrodzie. Bakterie Anammox przekształcają jony amonowe (NH4+) oraz azotynowe (NO2-) w gazowy diazot (N2). W porównaniu do konwencjonalnych metod usuwania azotu ze ścieków, opartych na nitryfikacji i denitryfikacji, uzyskuje się 60% redukcję kosztów operacyjnych oraz niemal całkowitą redukcję emisji CO2. Proces ANAMMOX® znajduje zastosowanie w różnych branżach i instalacjach. Cechuje się małą powierzchnią zabudowy, odpornością na wysokie wahania obciążenia azotem, prostym sterowaniem oraz brakiem konieczności dozowania materii organicznej z zewnętrznego źródła.

Flotacja ciśnieniowa

Flotacja jest procesem odwrotnym do sedymentacji, tj. gdy faza stała (zanieczyszczenia) ma gęstość mniejszą od wody, dzięki czemu usuwana jest przez wynoszenie ku powierzchni cieczy. Jeśli wprowadzamy do układu sprężone (rozpuszczone) powietrze pod ciśnieniem, to rozprężanie powietrza w komorze flotacji powoduje łączenie się pęcherzyków z osadem (aglomeratami i kłaczkami po koagulacji) i taki układ powietrze-ciało stałe ma gęstość mniejszą od wody i można efektywniej usuwać tego typu zanieczyszczenia. Mówimy wtedy o flotacji ciśnieniowej. Proces flotacji ciśnieniowej wymaga specjalnie skonstruowanych komór flotacji, wyposażonych w zgarniacz powierzchniowy osadu, komorę rozprężna i komorę osadu, natomiast część oczyszczonej wody z flotacji ulega recyrkulacji i służy do wytworzenia mieszanki powietrzno-wodnej za pomocą specjalnych pomp saturacyjnych.

Koagulacja i Sedymentacja

Koagulacja w wodzie, czy ściekach polega na zmniejszeniu stopnia rozproszenia (dyspersji) układu cząstek koloidalnych i innych stałych zanieczyszczeń, w wyniku ich aglomeracji w większe skupiska, które następnie mogą być skutecznie usuwane w procesach sedymentacji, filtracji lub flotacji. Do tego celu najczęściej stosuje się koagulanty żelazowe lub glinowe. W wodzie tą metodą usuwa się najczęściej barwę (związki humusowe) i mętność (koloidy nieorganiczne), w ściekach najczęściej usuwane są emulsje olejowe (ropopochodne) i inne zemulgowane substancje hydrofobowe. Dla koagulacji wymagane są systemy dozujące koagulant oraz odpowiednie komory mieszania (komory reakcji).

Odsalanie ścieków

Odsalanie ścieków opiera się w głównej mierze o techniki membranowe, elektrodializę lub destyklację. W procesie odsalania usuwane są z roztworu między innymi chlorki i siarczany. Technologia wyparna umożliwia wykrystalizowanie soli zawartej w roztworze, odzyskanie wody technologicznej i jej ponowne wykorzystania w procesie.

Odzysk fosforu | PHOSPAQ™

Proces PHOSPAQ™ służy do odzysku fosforu ze ścieków (nawet do 80-90%) poprzez przekształcenie go w formę struwitu, czyli fosforanu amonowo-magnezowego. W tym stale napowietrzanym bioreaktorze zachodzi kontrolowany proces strącania fosforanu magnezowo-amonowego, gdzie jony fosforanowe reagują z dodawanym do ścieków tlenkiem magnezu. W ramach procesu PHOSPAQ™ usuwane są zanieczyszczenia, takie jak biodegradowalna materia organiczna, ortofosforany i azot amonowy. W efekcie otrzymujemy struwit, który jest doskonałym, wolno uwalnianym do gleby nawozem mineralnym, bogatym w azot, fosfor i magnez. Proces PHOSPAQ™ jest także preferowaną technologią w połączeniu z procesem ANAMMOX®, ponieważ zwiększa zasadowość ścieków, usuwa ze ścieków BZT5 oraz substancje inhibitujące, a także chroni przed niekontrolowanym odkładaniem się struwitu w instalacji technologicznej.

Technologie biologiczne tlenowe

Proces biologicznego oczyszczania ścieków znajduje zastosowanie zarówno w oczyszczalniach komunalnych jak i przemysłowych. Proces polega na rozkładzie i mineralizacji substancji organicznych zawartych w ściekach przez mikroorganizmy osadu czynnego w warunkach tlenowych, beztlenowych oraz naprzemiennie tlenowo-beztlenowych. Reaktory z osadem czynnym są wyposażone w systemy napowietrzania i mieszania, aby zapewnić odpowiednie natlenienie osadu czynnego oraz utrzymać osad czynny w zawieszeniu. Ścieki oczyszczone w reaktorze biologicznym odprowadzane są przez osadnik wtórny do odbiornika. W osadniku następuje odseparowanie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków. Odseparowany osad jest częściowo recyrkulowany do reaktora biologicznego, a jego nadmiar odprowadzany do instalacji przetwarzania i zagospodarowania osadów.

Technologie biologiczne tlenowe | MBR

Proces MBR (Biologiczny Reaktor Membranowy) jest technologią tlenowego oczyszczania ścieków wykorzystującą tradycyjny proces osadu czynnego w połączeniu z separacją biomasy na drodze filtracji membranowej. Dzięki zastąpieniu tradycyjnych osadników membranami, właściwości fizyczne osadu takie jak opadalność (zdolność do sedymentacji) nie mają wpływu na stężenie osadu utrzymywane w reaktorze. W procesie MBR stężenie osadu może być kilkukrotnie wyższe, co skutkuje odpowiednim zmniejszeniem objętości reaktora biologicznego. Oznacza to, że przy takim samym ładunku zanieczyszczeń proces MBR będzie miał kilkukrotnie mniejszą kubaturę niż tradycyjny proces osadu czynnego, a ponadto nie będzie wymagał budowy osobnego osadnika wtórnego.

Image
Image