Magazynowanie

Magazynowanie to proces przechowywania materiałów, w sposób zapewniający ich łatwy dostęp oraz ochronę. Skuteczne magazynowanie jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania zasobami i operacjami. Zbiorniki magazynowe, wyposażone w odpowiednie rozwiązania technologiczne, umożliwiają monitorowanie stanu i parametrów przechowywanych materiałów w czasie rzeczywistym.

Odzysk ciepła z kondensacji

Odzysk ciepła kondensacji jest procesem umożliwiającym ponowne wykorzystanie ciepła niesionego przez wilgotne spaliny, uzyskiwane przez spalanie węgla, odpadów lub biomasy w obiektach przemysłowych. Proces ma szczególne zastosowanie w elektrowniach, ciepłowniach, cementowaniach, papierniach, spalarniach i we wszystkich innych sektorach przemysłowych, gdzie ciepło jest bezpowrotnie tracone. Technologia odzysku polega na kontakcie gorących spalin z wodą chłodzącą w skruberach kondensacyjnych, w wyniku czego następuje ochłodzenie spalin i wykroplenie wilgoci zawartej w spalinach. Proces kondensacji jest procesem wysokoenergetycznym, dlatego znacznie podnoszona jest sprawność cieplna całych instalacji. Ciepło kondensacji zostaje przekazane poprzez wymienniki do odbiorcy np. do sieci ciepłowniczej a kondensat uzyskiwany w procesie kondensacji jest poddawany oczyszczaniu. Oczyszczony kondensat charakteryzuje się wysoką czystością i może zostać wykorzystany do innych procesów, stanowiąc substytut innych źródeł wody np. wody sieciowej.

Termiczne przekształcenie odpadów

Ze względu na rosnącą ilość osadów/odpadów lub niebezpieczny ich charakter, uniemożliwiający ich składowanie, na znaczeniu zyskują metody termicznego przekształcania osadów/odpadów. Termiczne przekształcanie polega m.in. na spaleniu osadów/odpadów w specjalnie na ten cel skonstruowanych piecach. W zależności od typu odpadów oraz ich ilości stosowane są różne konstrukcje pieców. Bardzo często układy termicznego przekształcania odpadów wyposażane są w instalacje do odzysku ciepła w celu polepszenia bilansu energetycznego instalacji.

Zgazowanie RDF

Metody termicznego przekształcania odpadów są stale rozwijane i dostosowywane do bieżącej sytuacji rynku energetycznego. W świetle rosnących cen energii na znaczeniu zyskują metody odzysku energii z odpadów. Jedną z metod jest proces zgazowania odpadu typu RDF, który ma na celu utylizację odpadu w procesie zgazowania, wyprodukowanie i oczyszczenie syngazu oraz spalanie syngazu w silnikach kogeneracyjnych w celu wyprodukowania energii elektrycznej i cieplnej.

Image
Image