Image

Polityka Prywatności SEEN Technologie sp. z o.o.

SEEN Technologie Sp. z o.o. zapewnia, że poniższa Polityka Prywatności odpowiada wymogom zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dotyczącym ochrony danych osobowych oraz jest zgodna z przepisami krajowymi regulującymi tę kwestię. Naszym priorytetem jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Zapoznaj się z jednolitym tekstem naszej Polityki Prywatności →

POLITYKA PRYWATNOŚCI SEEN TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW STRON INTERNETOWYCH SPÓŁKI

Polityka Prywatności SEEN Technologie Sp. z o.o. (dalej zwana również „Polityka”) skierowana jest do użytkowników stron internetowych SEEN Technologie Sp. z o.o. (wymienionych poniżej i łącznie zwane jako „Serwis”). W Polityce zostały opisane zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników stron internetowych przez SEEN Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Strony internetowe Spółki:
 • seentechnologie.pl
 • pozostałe strony na subdomenach seentechnologie.pl

1. Podstawowe pojęcia wykorzystywane w niniejszej Polityce

Administrator - podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane o lokalizacji, dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii;
SEEN Technologie - SEEN Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
Serwis – strony internetowe Spółki wymienione powyżej w tabeli;
Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z serwisów Spółki.

2. Administrator danych

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest SEEN Technologie Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa, wpis do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060334, NIP: 522-000-36-06, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000 zł wpłacony w całości (zwany dalej "SEEN Technologie"). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się za pośrednictwem wiadomości mailowych kierowanych na adres e-mail: rodo@seen.pl

3. Źródło danych

 1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.
 2. W przypadku zakładania konta w serwisie, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.
 3. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Zakres i cel zbierania przez nas danych zależy od aktywności Użytkownika w Serwisie.
 • Formularz kontaktowy dotyczy Serwisów, w których taki formularz kontaktowy funkcjonuje (tj. na stronie www.seentechnologie.pl)
  W przypadku chęci kontaktu z nami, np. zadania pytań dotyczących naszej oferty, Użytkownik podaje dane osobowe oznaczone w formularzu jako obowiązkowe. Podanie innych danych jest fakultatywne.
 • Dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu identyfikacji Użytkownika oraz odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym w tym reklamacje – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Użytkownika zgoda;
   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw;
  • w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analizy i statystyk spraw zgłaszanych przez Użytkowników m.in. w celu poprawy funkcjonowania Serwisu lub poprawy naszej oferty.
 • Przekierowanie do innych zewnętrznych serwisów internetowych (np. social media, zewnętrzne strony internetowe innych podmiotów). Na stronach internetowych Spółki zamieszczono odnośniki do social mediów spółki oraz innych stron zewnętrznych podmiotów np. z których Spółka korzysta w procesie rekrutacji. Użytkownik może przenieść się z danej strony Serwisu, którą wyświetla do innej strony, jak wskazano w zdaniu poprzednim, klikając na zamieszczony na tej stronie internetowej link. Po kliknięciu linku Użytkownik zostanie przeniesiony bezpośrednio na stronę internetową, do której prowadzi odnośnik, bez konieczności wpisywania odrębnego adresu strony internetowej w przeglądarce internetowej.

5. Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

6. Uprawnienia wynikające z przetwarzania danych osobowych (prawa osób, których dane dotyczą)

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Spółkę przysługują Ci następujące uprawnienia:
 • prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych przez SEEN Technologie, uzyskania dostępu do takich danych oraz ich kopii;
 • prawo żądania od Administratora sprostowania lub poprawienia danych – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • prawo do przenoszenia danych o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
 • w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu SEEN Technologie – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli Twoja zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania – pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania podejmowanych przed cofnięciem zgody;
 • prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu ochrony danych w UE lub organu ochrony danych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy dane osobowe w sposób niezgodny z prawem.

W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika ze swoich praw, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami pod adresem: rodo@seen.pl

7. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
 • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie SEEN Technologie Sp. z o.o. m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom kurierskim, innym spółkom z grupy SEEN Holding itp., które przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie odpowiedniej umowy z SEEN Technologie Sp. z o.o.;
 • organom administracji publicznej, w sytuacjach określonych prawem;
 • w innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli przekazujemy Twoje dane osobowe odbiorcom poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, zapewnione zostały odpowiednie zabezpieczenia (np. za pomocą standardowych klauzul ochrony danych lub wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Twoją zgodę.

8. Okresy przechowywania danych osobowych

SEEN Technologie Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych Spółki (Serwisu) do czasu istnienia podstawy prawnej ich przetwarzania tj. w przypadku, przetwarzania Twoich danych na podstawie:
 • zgody - do czasu jej cofnięcia, przy czym zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • na potrzeby udzielenia odpowiedzi lub rozpatrzenia reklamacji i/lub innych zapytań – do czasu udzielenia odpowiedzi lub rozpatrzenia reklamacji i/lub zapytań;
 • na potrzeby przechowywania dowodów w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami – do czasu wygaśnięcia tych roszczeń;
 • na potrzeby analiz statystycznych dot. aktywności użytkowników - do czasu wniesienia sprzeciwu;
 • właściwych przepisów prawa – przez czas określony w odpowiednich przepisach;
 • do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 • do czasu skutecznego żądania usunięcia danych.


9. Profilowanie i przetwarzanie automatyczne

Jedyny charakter profilowania, który może mieć miejsce na naszych serwisach, może wystąpić przy okazji monitorowania działań użytkowników za pośrednictwem plików cookie z serwisów takich jak Google, np. Google Analytics, z których korzystamy do osadzania treści na naszych stronach. Dane te nie są przez nas w żaden sposób wykorzystywane ani przetwarzane i stanowią statystykę odwiedzin strony lub reakcji na sponsorowaną treść w wyszukiwarce Google oraz reklam internetowych. Ponieważ nie podejmujemy na tej podstawie żadnych decyzji i nie dokonujemy na tej podstawie oceny cech osobowych, a Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie osobno, nie zachodzi tu proces profilowania wymagający odrębnej zgody.


10. Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna jej wersja została przyjęta i obowiązuje od 1 lipca 2024 roku.
Image
Image